Nyheter

Viltsjukdomsövervakningen i Sverige fyller 75 år

Så länge har viltets hälsa följts av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och hela tiden har samarbete med Sveriges jägare spelat en viktig roll. Dels genom att jägare rapporterar in fallvilt – observationer av sjuka eller döda djur – till SVA och skickar in en del av fynden för undersökning. Dels genom att jägare bidrar till riktade undersökningar där prover från vilt systematiskt samlas in för att till exempel kartlägga förekomsten av en viss sjukdom eller parasit.

 

Vad är viktigast att ha koll på under höstens jakter?

Var finns parasiten? Skicka rävspillning, träckprov eller hela rävar till SVA!

Året ut pågår en riktad undersökning för att kartlägga förekomsten av rävens dvärgbandmask i Sverige. Det är en parasit som finns i stora delar av Europa, men den hittades i Sverige första gången 2011.

Rävens dvärgbandmask kan smitta hundar samt orsaka en allvarlig tumörliknande sjukdom hos människa. Det är bara ett fåtal människor som drabbas, men eftersom sjukdomen är allvarlig är det klokt att inte riskera smitta i onödan. Det är också klokt att motverka parasitens spridning inom Sverige. Därför är det bra att ha koll på var den finns idag!

Det behövs fortfarande fler prover från hela Sverige för att kartläggningen ska bli fullständig!

Finns rävens dvärgbandmask där du jagar? Skicka in prover till SVA så får du veta. Ett prov kan vara rävspillning som du hittar i naturen, träck från tarmen på en rödräv du fäller vid jakt, eller en hel räv.

 

Det är enkelt att skicka in prover! Se https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/ravens-dvargbandmask/

 

Utbrott av fågelinfluensa – Låt inte din hund tugga på självdöda fåglar!

Fågelinfluensa orsakas av ett virus som haft flera utbrott bland vilda fåglar i södra Sverige under året. En sjuk fågel kan ha svårt att röra sig eller röra sig okontrollerat. Den kan också ha svårt att andas. Under 2023 har SVA fått in drygt 10 rödrävar som varit smittade av fågelinfluensa. Rävarna har endera hittats döda eller avlivats för att de uppvisat neurologiska symtom. Troligen har rävarna smittats genom att äta infekterade fåglar. Observationer av sjuka eller döda fåglar, rävar eller andra djur kan rapporteras till SVA på www.rapporteravilt.sva.se

Risken att hundar ska smittas av fågelinfluensa bedöms generellt sett vara låg, men särskilt i områden där det pågår utbrott av fågelinfluensa bör man undvika att ens hund kommer åt att tugga på och äta av döda fåglar. 

 

Upphittade döda vildsvin samt observationer av magra och ”vingliga” hjortdjur – Rapportera till SVA!

Övervakning av afrikansk svinpest hos vildsvin och CWD (avmagringssjuka) hos hjortdjur pågår kontinuerligt. Rapportera till SVA på www.rapporteravilt.sva.se eller telefon 018-67 40 00 om du hittar ett självdött vildsvin. Rapportera också om du ser eller fäller ett avmagrat hjortvilt. Det är extra viktigt om det magra hjortdjuret beter sig avvikande, har balans- eller rörelsesvårigheter, eller ”dreglar”. 

Afrikansk svinpest är dödlig för vildsvin och sjukdomen sprider sig i Europa. Om den dyker upp i Sverige är en tidig upptäckt avgörande för att kunna stoppa utbrottet. Läs mer här: https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/

Salmonella Choleraesuis är en typ av salmonella som är särskilt anpassad till vildsvin och tamgris som kan drabbas av allvarlig sjukdom med hög dödlighet. För ett par år sedan upptäcktes Choleraesuis i Sverige för första gången på 50 år. En kartläggning av förekomsten pågår. Självdöda vildsvin som rapporteras till SVA testas därför för både afrikansk svinpest och Cholerasuis. Jägare kan även bidra till salmonellaövervakningen med prover från vildsvin som fällts vid jakt. Läs mer här: https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/salmonella/

CWD (avmagringssjuka hos hjortdjur) orsakar dödliga hjärnskador hos hjortdjur. Det verkar finnas båda smittsamma och spontant (utan smitta) uppkomna varianter av sjukdomen och det behövs mer kunskap om den. Läs mer här: https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/cwd-chronic-wasting-disease/